Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

Systém rozšířené a diferencované péče

Please scroll down for English text.

Projekt Psychiatrické léčebny Červený Dvůr „Vytvoření podmínek pro zavedení systému rozšířené a diferencované péče v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr“ je podpořen grantem ve výši 19 710 074 Kč z finančního mechanismu Norských fondů 2009 – 2014 (Program CZ 11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví, Aktivita I. – Psychiatrická péče“).

Reg. č. projektu NF-CZ11-OV-2-027-2015.
Cílové skupiny projektu: lidé se závislostí.
Realizátor projektu: Psychiatrická léčebna Červený Dvůr.

Cílem projektu je zavést již od úvodu ústavní léčby komplexní, diferencovaný a ucelený systém péče, který by umožnil zásadní změnu způsobu průchodu dlouhodobě závislého pacienta systémem péče a současně umožnil upravit péči pro pacienty, kteří byli dosud ve standardně strukturované odvykací léčbě znevýhodňováni (např. pro souběžné duální diagnózy).

Konkrétními aktivitami jsou: vytvoření nového oddělení (oddělení detoxikace, diagnostiky a diferencované péče) v pavilonu C, příprava terapeutického týmu a pořízení nábytku a dalšího nutného vybavení pro práci oddělení.

Jednotlivé cíle podrobněji

Realizace projektu

Realizace projektu byla zahájena vzdělávacími aktivitami budoucího terapeutického týmu a zahájením stavební rekonstrukce (dne 5. srpna 2015). Předpokládaný konec projektu je březen 2016, zahájení práce na novém oddělení plánujeme na 1. duben 2016.

Realizátorem stavby je firma SURA & CO s.r.o., Ktiš 6, 384 03 Ktiš, IČ 48201901.

Fotodokumentace projektu / Photographic documentation project

Srpen-září 2015 (August-September 2015)

9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 9.09 9.10

Říjen 2015 / October 2015

10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.10

Listopad 2015 / November 2015

11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15

Prosinec 2015 / December 2015

12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.11

Leden 2016 / January 2016

1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10

Únor 2016 / February 2016

2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10

Březen 2016 / March 2016

3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18

***

Project: Červený Dvůr Psychiatric Hospital “Preparation of conditions for the introduction of a system of extended and differentiated care at the Červený Dvůr psychiatric hospital”, supported by a grant in the amount of CZK 19,710,074 from the financial mechanism of Norwegian Funds 2009 – 2014 (Programme CZ 11 – “Initiatives in the area of public health, Activity I – Psychiatric care”).

Project registration no NF-CZ11-OV-2-027-2015.
Project target groups: Addicts.
Project implementer: Červený Dvůr psychiatric hospital

The purpose of the project is the introduction of a complex, differentiated and comprehensive system of care from the very beginning of institutional care of the patient with the aim to facilitate a profound change in the way the long-term addict patient undergoes systematic care and allow for an improvement in care of patients so far disadvantaged in the standard structured weaning therapy (for example, for concurrent dual diagnosis).

Project activities include: establishment of a new department (department of detoxification, diagnostics and differentiated care) in pavilion C, preparation of a therapeutic team and acquisition of furniture and other equipment necessary for the work of the department.

Individual objectives

Project implementation:

Implementation of the project commenced with education of the future therapeutic team and commencement of building reconstruction (on 5 August 2015). The assumed project end is March 2016, and the work of the new department is expected to start on 1 April 2016.

The implementer is SURA & CO s.r.o., Ktiš 6, 384 03 Ktiš, business ID 48201901.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *