Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

Jednotlivé cíle

Please scroll down for English text.

Jednotlivé cíle projektu Vytvoření podmínek pro zavedení systému rozšířené a diferencované péče v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr jsou následující:

 • Rozšíření spektra terapeutického působení a zavedení systému komplexní rehabilitace – nové prostory budou uzpůsobeny tak, aby bylo možné postavit program komplexně a aby vzájemně propojené intervence působily současně na duševní zdraví, tělesné zdraví, sociální stabilizaci, přípravu na propuštění a ke zvýšení kompetence klienta a spoluúčasti na léčbě.
 • Umožnit zkrácení hospitalizace a zrychlení návratu pacienta do civilního života – rozšířený, komplexní program oddělení bude směřovat k tomu, aby na konci programu byl pacient v základních směrech stabilizovaný a kompetentní rozhodnout se o podobě dalšího terapeutického programu, tedy i schopný pokračovat v terapeutickém programu v místě svého bydliště. Komplexnější zaměření terapeutických intervencí by mělo snížit počet rehospitalizací i u těch pacientů, kteří odvykací program přeruší z vlastního rozhodnutí z různých důvodů dříve.
 • Rozšíření alternativ terapeutického procesu od ústavní k stacionární a komunitní – podstatnou změnou bude vytvoření alternativy k současné dominantní linii terapie „detox+odvykací léčba“ např. v podobě: detox+ambulantní léčba, detox+terapeutická komunita či detox+centrum pro duševní zdraví.
 • Příprava na budoucí podobu sítě a na jiný způsob průchodu klienta systémem péče – předpokládanou změnou v síti psychiatrických služeb bude přesunutí těžiště péče do služeb ambulantních, stacionárních, komunitních. Nové oddělení bude těmto potřebám vyhovovat a bude vytvářet prostor pro stabilizaci klienta bez nutné návaznosti péče v psychiatrické léčebně.
 • Umožněním alternativy k dlouhodobé léčbě zpřístupnit léčbu i těm klientům, pro které dlouhodobost léčby byl nepřekročitelný práh.
 • Nové oddělení je navrženo tak, aby bylo možné vytvořit operativně programy upravené individuálně podle specifických potřeb klienta: např. u klientky, která z různých důvodů bude v danou chvíli pečovat o dítě, u klientů se souběžnou další psychiatrickou diagnózou atd.
 • Minimalizace stigmatizace pacienta – nové Centrum mimo jiné nahradí stávající uzavřený detox, kde je pacient v úvodu odvykacího programu vnímán jako nekompetentní, neracionální a s minimální motivací a náhledem na míru svých problémů. Uzavřenost oddělení, omezení v kontaktu s vnějším světem, převzetí kontroly nad pacientem a pasivní role pacienta tuto nekompetentnost a vnitřní stigma minimálně udržují. Program nového Centra bude uzpůsoben tak, aby minimálně v post-akutní fázi mělo oddělení otevřený charakter a maximálně se posilovala spolupráce a aktivita pacienta.

Schéma (PDF)

***

The individual project objectives are as follows:

 •  Extended spectrum of therapeutic influence and introduction of a system of complex recovery – the new space will be adapted to the complex programme structure with mutually interconnected interventions to act simultaneously on mental health, physical health, social stabilisation, preparation for discharge, increased competence of the clients and their participation in the therapy.
 • Shortening of hospitalisation and acceleration of the patient’s return to normal life – the extended complex programme of the department will focus on achievement of basic stabilisation of the patients at the end of the programme and establishment of their competence to decide about the shape of further therapy, i.e., the ability to continue in the therapeutic programme where they live. The more complex orientation of therapeutic interventions is expected to reduce the number of re-hospitalisations in the case of patients discontinuing the weaning programme prematurely for various reasons by their own decision.
 • Expansion of alternatives to the therapeutic process from institutional to stationary and community care – a substantial change will be the creation of an alternative to the currently dominant line of therapy based on “detoxification + weaning”, for example, in one of the following forms: detoxification + outpatient care, detoxification + therapeutic community, or detoxification + mental health centre.
 • Preparation for the future embodiment of the network and another way of the client going through the system of care – the assumed change in the network of psychiatric services will be a move of the core care to outpatient, stationary, or community areas. The new department will meet these needs, creating space for client stabilisation without the need to continue care in a psychiatric hospital.
 • The alternative to long-term care will make care also accessible to clients for whom the long-term nature of the therapy represented a threshold they were unable to cross.
 • The new department is designed to be able to readily offer individual programmes tailored to specific client needs, for example, in the case of a female client who will have to take care of a child at the same time, in the case of clients with other concurrent psychiatric diagnoses, etc.
 • Minimisation of patient stigmatisation – the new centre will, inter alia, replace the existing enclosed detoxification centre where in the initial stage of the weaning programme the patients were perceived as incompetent and irrational individuals with low motivation and understanding of their problems. The enclosed nature of the department, limited contact with the outside world, taking control over the patient and the passive role of the patient in the therapy at least perpetuated this incompetence and intrinsic stigma. The programme of the new centre will be adapted to make the centre an open venue, at least in the post-acute stage, providing maximum support for an active approach and cooperation of the patient.