Červený Dvůr – Tradice a kvalita v léčbě závislosti

Protikorupční opatření

PL Červený Dvůr má trvalou snahu o udržení transparentního a nekorupčního prostředí při všech vykonávaných činnostech a rozhodnutích. Základním rámcem této snahy je etický rozměr, tedy vědomí, že korupce je nemravná, pomocným rámcem je vnitřní protikorupční strategie, zveřejňování smluv, vyvěšování informací o veřejných zakázkách apod.

Dr. Jiří Dvořáček

Interní protikorupční program

Zaměstnancem pověřeným k protikorupčním šetřením je v PL Červený Dvůr pan Jaroslav Kačena.

Ekonomické a provozní údaje jsou za uplynulý rok umístěny na našich stránkách v části Ekonomické a provozní údaje. Kromě souhrnné roční zprávy jsou uveřejněny i rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů.

Veřejné zakázky: veřejné zakázky v režimu zákona soutěžíme zásadně přes profil zadavatele, kde jsou u těchto zakázek uveřejněny všechny části zadávací dokumentace včetně kompletního projektu v případě staveb, všechny doklady o výběru dodavatele, všechny smlouvy k dané akci se všemi dodatky a celková uhrazená cena zakázky. Adresa našeho profilu zadavatele je https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=PLCD

Veřejné zakázky malého rozsahu z části realizujeme na elektronickém tržišti, kde jsou k dané zakázce kompletní informace – odkaz do elektronického tržiště

O zbytku zakázek si lze učinit představu v registru smluv, kde uveřejňujeme všechny smlouvy s plněním větším než 50 tisíc Kč bez DPH se všemi případnými dodatky.

Prodej nepotřebného majetku realizujeme přes naše webové stránky.

Poradce a poradní orgány žádné nemáme.

Mapa korupčních rizik (PDF)